TOOLBOX
วีดิโอ
07 Oct 2018
ก.ล.ต. เป็นคนกำหนดราคาหุ้น IPO ใช่หรือไม่ ?
Infomercial ชุดนี้ จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ก.ล.ต. ก.ล.ต. ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
DETAIL